Govt. Model Sr. Sec. School Sector-26TM Chandigarh 
Class Incharges
Model
 
Non Model
Class
Section
Class Incharge
Class
Section
Class Incharge
PRE-NUR
RUPINDER BEDI
2
C
MUNNI YADAV
NUR
MEETA GUGLANI
3
C
ROOPLAM
TOTAL
D
SHRIRAM
1
A
VIDYA DEVI
4
C
ASHOK
B
SONIA KAMBOJ
D
JOGINDER
2
A
DEEPAK KUMAR
5
C
RAKESH KUMAR
B
NAVEEN KAUR
D
GAYATRI DEVI
3
A
NIRMAL
6
C
MANISHA YADAV
B
ANUPAM
6
D
LAL CHAND
4
A
LEENA
6
E
RITA SHARMA
B
RAVINDER SHARMA
7
C
SURINDER KUMAR
5
A
JYOTI RANI
D
POONA YADAV
B
RAJESH KUMAR
E
LAKHBIR SINGH
6
A
MOHENDER SINGH
8
C
NEHA
6
B
KIRANDEEP KAUR
D
SUMAN BAI
7
A
SALONI
E
CHANDER KANTA
7
B
HARVINDER KAUR
9
C
PREETI BANSAL
8
A
SHAKTI RANI
D
KIRAN BALA RANA
8
B
POONAM SHARMA
E
SEEMA KUMARI
9
A
KIRAN BALA
F
K. JYOTI
9
B
VINOD SHARMA
10
C
BHAVNA
10
A
KIRANJIT KAUR
D
ROSY YADAV
10
B
PUSHPINDER SINGH
E
JAGTAR
11
A
SUSHMA
11
B
SUDHA SHARMA
12
A
KAVITA RAJDEV
12
B
JASPREET KAUR